Reglement


DE HOEVEVISSERS KUURNE

CLUBREGELMENT 2019

 

Iedere hengelaar dient zich aan onderstaande voorwaarden te houden.

 • 1 Visvergunningen

 

 • 1.1:Iedere visser dient steeds in het bezit te zijn van een geldige ,vooraf ingevulde dagkaart of lidkaart.

bij een controle door een bevoegd persoon moet de kaart samen met de identiteitskaart vrijwillig worden aangeboden.

 

Lidgelden                   –   Nieuw lid senior:       45 €  (Vanaf 16 jaar)

–  Nieuw lid junior 30€ (tot 16 jaar)

–  Nieuw lid Beginner : 15€  (tot 12 jaar)

–  Korting leden vorig seizoen: 5 €

 • 1.2: Lidkaarten zijn verkrijgbaar bij de bestuursleden of aan de kassa van het sportpark.

 

 • 1.3: Lidkaarten zijn geldig gedurende één kalenderjaar, vanaf de opening der inschrijvingen (3e

              zondag januari) tot de opening der inschrijvingen van het volgende seizoen.

 

 • 1.4: Dagkaarten zijn verkrijgbaar aan de kassa van het sportpark Prijs 5€ voor één dag te

         vissen met twee hengels .

         dagkaarten zijn ook verkrijgbaar aan de vijver door iemand van het bestuur maar dan betaald u

         6€ voor één dag te vissen met twee hengels uitgezonderd als op zondag namiddagen en

         feestdagen de kassa van het zwembad gesloten is.

 

 • 1.5: De Dagkaarten zijn geldig voor de ganse dag en kunnen enkel gebruikt worden de datum

          van aankoop (zie datum kaart)

 

 • 1.6: Kinderen jonger dan 10 jaar mogen gratis vissen, met één hengel, mits ze vergezeld zijn van een

volwassen clublid.(Dagkaarten komen hier niet in aanmerking)

 

 • 1.7: Lidkaarten en dagkaarten zijn stikt persoonlijk.

 

 • 2: Reglementen:

 

 • 2.1: ER mag het ganse jaar gevist worden van één uur voor zonsopgang tot twee uur na

Zonsondergang .Uitgezonderd wanneer er verbodsborden staan rond de vijver.

 

 • 2.2: Vissen met één of twee hengels is toegestaan (al dan niet voorzien van een molen) zonder zijn

mede hengelaars te hinderen.(max. 2 hengels per hengelaar)

 

 • 2.3: Iedere hengelaar dient steeds in het bezit te zijn van: ONTHAKER – VOD –SCHEPNET-

         ONTHAAKMAT

 

 • 2.4: Leefnetten zijn ten allen tijde verboden (behalve tijdens de wedstrijden.)

 

 • 2.5: Alle gevangen vis dient onmiddellijk na het onthaken, MET ZORG te worden terug gezet.

(foto nemen mag) Het is bijgevolg ten strengste verboden om vis in het bezit te hebben.

 

 • 2.6: Bij controle is men verplicht de vis mand , of andere plaatsen waar vis kan verborgen

worden , spontaan te openen.

 

 • 2.7: Niemand kan beslag leggen op een vaste vis stek.
 • 2.8: op wedstrijd dagen kan er niet gevist worden met een dagkaart
 • 2.9: Lok voer is toegestaan (met mate), voeren op voorhand is niet toegestaan.

 

 

 • 3: Rond de vijver:

 

 • 3.1: Alle verkeer (ook fietsen en bromfietsen) is verboden rond de vijver.

 

 • 3.2: Houd de oevers en het water rein. Werp uw afval in de vuilnisbaken,of beter: neem het terug

mee naar huis. Eis dit ook van anderen,hengelaars of wandelaars.

 

 • 3.3: Behandel de vissen, andere dieren en de omgeving met zorg.

 

 • 3.4: het is verboden honden te laten zwemmen in de vijver

 

 • 4: Wedstrijden:
 • 4.1; Over het gehele jaar mag er in geen enkele wedstrijd” ver de vas amorse” gebruikt worden!!

         ( enkel ver aan de haak mag)

           Op ieder moment zoals voor of tijdens de wedstrijd zal er gecontroleerd kunnen worden door

           iemand van het bestuur.

           Bij overtreding word het lid voor de rest van het seizoen geschorst en krijgt men de

           inschrijvingsgelden van de wedstrijden niet terug.

         

 • 4.2: De inschrijvingen voor de wedstrijden gebeuren op de dag van ‘’opening der inschrijvingen’’

(3e zondag van januari)

De wedstrijden waar je voor inschrijft moeten vooraf betaald worden om u plaats te

         verzekeren

 

 • 4.2.1: Van 10.00 tot 11.00 uur inschrijvingen van de deelnemers van vorig seizoen.
 • 4.2.2: Van 11.00 tot 12.00 uur inschrijvingen van de nieuwe kandidaten .Nieuwe

kandidaten worden enkel toegelaten indien er om 11.00 uur nog plaatsen beschikbaar

zijn. Indien er meer kandidaten zijn dan beschikbare plaatsen, zal door loting worden

bepaald wie er kan deelnemen. Wie niet geloot wordt, staat op de wachtlijst voor

volgend jaar.

 • 4.2.3: Indien in de loop van het seizoen nog plaatsen open zijn, kan er alsnog

ingeschreven worden.

 •    4.2.4: Triovissing, Ezelvissing, : zie specifiek reglement.

 

 • 4.3: De trekking van de plaatsen gebeurt 60 min. Voor het aanvangen van de wedstrijd.

         Iedereen dient aanwezig te zijn op het ogenblik van de trekking; indien men niet

         Tijdig kan aanwezig zijn dient men te verwittigen.

 

 •     4.3.1: Voor personen die niet tijdig aanwezig zijn, en verwittigd hebben, zal het

                       nummer door het bestuur getrokken worden.

 • 4.3.2: De plaatsen worden getrokken door een neutraal persoon.
 • 4.3.3: Personen die na het startsein toekomen; kunnen niet meer deelnemen

                     aan de wedstrijd.( uitgezonderd bij afspraak)

 • 4.3.4; bij de trekking van de eerste wedstrijd word het aantal

                      nummers gelijk gesteld aan het aantal ingeschrevenen en dat blijft voor iedere

                      wedstrijd zo, ook al vallen er personen af.

 

                          DEZE ARTIKELS ZULLEN strikt toegepast WORDEN!!

 • 4.4: Signalen:

 

 • 4.4.1: 1e signaal voeren en onmiddellijk vissen
 • 4.4.2: 2e signaal einde wedstrijd , vissen gehaakt voor het signaal mogen nog geland worden

 

Dit voor alle wedstrijden

 

 • 4.5: Tijdens de wedstrijd:

 

 • 4.5.1: Hulp van derden is niet toegestaan tijdens de wedstrijden.

Verplicht : karper onthaak mat en een tweede leefnet !( +- 20kg per leefnet)                                     

 • 4.5.2: De hengelaar is verplicht de plaats in te nemen die hem door loting is

aangewezen. Recht tegen over het  nummerbordje. schuin vissen mag zolang u de buren niet

hindert.

– De einduitslag van de  wedstrijden is het totaal van de 5 wedstrijden min de punten

van de slechtste wedstrijd. Indien er daarna een gelijke stand is, is de hengelaar

met het grootste gewicht aan gevangen vis is de winnaar.

– Wie aan een wedstrijd niet kan deelnemen, dient dit  ten laatste de dag vooraf te

verwittigen aan iemand van het bestuur. Voor de uitslag zal het puntenaantal van het aantal

ingeschreven deelnemers worden aangerekend.

– Personen die niet verwittigen zullen het puntenaantal van het aantal

ingeschreven deelnemende hengelaar + 25 punten worden aangerekend. Die

score kan niet worden aanzien als “slechtste” wedstrijd, en zal dus ook niet

kunnen afgetrokken worden van de eindscore. Bij een 2e afwezigheid zonder

verwittigen, zal men uitgesloten worden voor deze reeks wedstrijden.

– De vis moet gehaakt zijn voor het eind signaal, landen mag nog na dit signaal.

Bij een 2e afwezigheid zonder verwittigen, zal men uitgesloten worden voor

                    De gehele reeks wedstrijden.

 

 • 4.5.3: dag wedstrijden

                -er word gevist met één vaste hengel

-dag wedstrijden worden gevist op zaterdag namiddag van 13h tot 17h (data zie wedstrijd blad)

– Er word gevist op zuiver gewicht.

Alle levend gevangen vis telt mee voor de uitslag

– De uitslag wordt opgemaakt via het systeem van punten

                 (1 voor de 1e – 2 voor de 2e enz)

 • 4.5.4: nacht wedstrijden:

– er word gevist met twee vrij te kiezen hengels

– wedstrijden worden gevist op zaterdag avond van 18h tot 24h (data zie wedstrijd blad)

– Er wordt gevist op zuiver gewicht.

alle levend gevangen vis telt mee voor de uitslag

– De uitslag wordt opgemaakt door het gewicht van de gevangen vis op te tellen.

De einduitslag van de 5 nacht wedstrijden is het totaal gewicht van de 4 beste wedstrijden.

– De slechtste van de 5 wedstrijden mag men laten vallen.

Indien er daarna een gelijke stand is, is de hengelaar met het minste aantal punten de winnaar.

 • 4.5.5 trio wedstrijd

-word met twee vaste hengels gevist met drie hengelaars. van 8h tot 17h

-er mogen niet clubleden of ploegen aan deze wedstrijd deelnemen

-om het uur word er gewisseld van één hengelaar vb.: hengelaars 1 en 2 vissen het eerste uur, het

tweede uur vissen hengelaars 2 en 3, en het derde uur word er gehengeld door vissers 1 en 3

en zo verder tot het einde van de wedstrijd.

– het trio met het hoogste gewicht wint

alle levend gevangen vis telt voor de einduitslag 

 • 4.5.6 koppel wedstrijd

-vrij van hengel keuze

-bij inschrijving van koppel wedstrijd dient er één deelnemer club lid te zijn.

-koppel wedstrijden worden gevist op zondag namiddag van 12h tot 17h (data zie wedstrijd blad)

alle levend gevangen vis telt mee voor de uitslag

-bij de wedstrijden is het toegelaten dat bij afwezigheid van één van de twee hengelaars er alleen

Mag gevist worden door één hengelaar maar dan maar met één hengel.

– De uitslag wordt opgemaakt via het systeem van punten  (1 voor de 1e – 2 voor de 2e enz.)

– 3 van de 5 wedstrijden moeten in koppel gevist worden om in aanmerking te komen voor

De eind uitslag.

 • 4.5.7 ezels wedstrijd

                -word gevist met een vaste hengel

alle levend gevangen vis telt mee voor de uitslag

-word altijd gevist op Kuurne kermis zaterdag en is door iedereen toegankelijk.

– altijd prijs voor iedereen die mee vist en aanwezig is op de prijsuitreiking.

-er word gevist van 13h tot 16h

 • 4.6: : Inschrijvingsgelden wedstrijden

 

 • 4.6.1: Betaalde inschrijvingsgelden worden in geen enkel geval terugbetaald, wel kan er

eventueel zelf, of via het bestuur, een vervangende deelnemer worden gezocht.

De inschrijvinggelden moeten dan onderling worden geregeld.

 

 

 • 5:Algemeen:
 • 5.1: Dit reglement valt onder de bevoegdheid van het bestuur, en kan ten allen tijde,

zonder verwittigen, gewijzigd worden.

 •     5.2: Klachten en / of voorstellen dienen aan het bestuur worden voorgelegd, deze

zal ofwel onmiddellijk, ofwel tijdens de eerstvolgende bestuursvergadering,een

gepast oordeel vellen.

 

 • 6: EHBO:

Een EHBO koffer is beschikbaar in “ ’t Kotje” van de hoevevissers.Alle bestuursleden

hebben toegang tot deze koffer. Bij afwezigheid, van een bestuurslid, kan men steeds

terecht aan de kassa van het sportpark.

Voor ernstige gevallen bel 112

Bij onheil verwittig altijd iemand van het bestuur. (zie hier onder)

 

 

 

Het bestuur:

 

Voorzitter:                 Adam Werner           Elfde julilaan 12         Kuurne          0479/911720

Ondervoorzitter:      Seghers Wim            Vissersstraat 5          Stasegem     0478/404883

Secretaris:                 Holvoet Geert           Menapiersstraat 15  Kuurne          0478/234253

Schatbewaarder:     Ongenaert Wim       Kongostraat 92          Kuurne         0486/755056

Bestuurs leden:       Declerck Thierry      Ledeganckstr 35       Aalbeke        0474/419730

Messely Carl            Mieren dreef 2          Kuurne       0473/612465